ࡱ>   !"#$%&Root Entry F]SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 xWordDocument.2  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCOh+'0   $08@HDN1aNormalAdministrator11@|j@3$=WPS Office_11.1.0.10132_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXt|  MC SYSTEM (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.101320Table Data WpsCustomData PKSKS.2   \'$`  $nh"LK2 :, $ DN1 ,g!khyv N0|ߘR]T N bhOnc bhOnc/f 0ߘT[hQV[hQ ߘTmRBRO(uhQ 0GB 2760-2014 0 0ߘT[hQV[hQ ߘT-Nw̃k }Pϑ 0GB 2761-2017 0 0ߘT[hQV[hQ ߘT-NalgirPϑ 0GB 2762-2017)I{hQ0l_lĉSNTf:yhQT(ϑvBl0 hyv 1.unb6RThyvSbŔNPb 0N'lS0nw|0|xx0 2.Sub6RThyvSb ̃0ݔvkYuϑ(r^7hT,NAl)0N'lS0 3.\|bhyvSbN'lS0nw|01'lPpR̃p0Ǐ'lS2up0 4.cbbhyvSbN'lS0Ǐ'lS2up0 N0|p N bhOnc bhOnc/f 0ߘT[hQV[hQ ߘTmRBRO(uhQ 0GB 2760-2014 I{hQ0l_lĉSNTf:yhQT(ϑvBl0 N hyv |pvhyvSbݔvkYuϑ(r^7hT,NAl)02uxSvQvN2ux 0q\hxSvQvNq\hx 0||N|| 0 N0ߘ(ul0lSvQ6RT N bhOnc bhOnc/f 0ߘT[hQV[hQ iirl 0GB 2716-2018 0 0ߘT[hQV[hQ ߘT-NalgirPϑ 0GB 2762-2017)I{hQ0l_lĉSNTf:yhQT(ϑvBl0 N hyv ܃}|lhyvSbxN0Ǐ'lS F ŹscSE7'CJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtH+B*phCJOJPJQJaJ5KH\_HCJ$OJPJQJo(aJ$CJ$OJPJQJo(aJ$(B*phCJ OJPJQJaJ KH\_H(B*phCJ OJPJQJaJ KH\_HCJ OJPJQJaJ KH\_H F H P * , X Z iS='+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH.CJ OJPJQJo(aJ 5KHmH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5KH Z b d r t ϴyk]F/-CJ OJPJQJo(^JaJ 5KHnHtH\-CJ OJPJQJo(^JaJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJo(aJ KH5CJ OJPJQJo(^JaJ 5KHmH sH nHtH\5CJ OJPJQJo(^JaJ 5KHmH sH nHtH\/CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH/CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH ӻmWI3%CJ OJPJQJo(aJ KH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ KH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH5CJ OJPJQJo(^JaJ 5KHmH sH nHtH\5CJ OJPJQJo(^JaJ 5KHmH sH nHtH\/CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH/CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH 6 8 b d r t ɻjO9#+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH5CJ OJPJQJo(^JaJ 5KHmH sH nHtH\5CJ OJPJQJo(^JaJ 5KHmH sH nHtH\+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ KH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJo(aJ KH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJo(aJ KH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH ӹtfI,8CJ OJPJQJo(^JaJ 5H*KHmH sH nHtH\8CJ OJPJQJo(^JaJ 5H*KHmH sH nHtH\CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH2CJ OJPJQJo(^JaJ H*KHmH sH nHtH8CJ OJPJQJo(^JaJ 5H*KHmH sH nHtH\2CJ OJPJQJo(^JaJ H*KHmH sH nHtH*CJ OJPJQJo(^JaJ H*KHnHtH*CJ OJPJQJo(^JaJ H*KHnHtH dG9+CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH8CJ OJPJQJo(^JaJ 5H*KHmH sH nHtH\8CJ OJPJQJo(^JaJ 5H*KHmH sH nHtH\*CJ OJPJQJo(^JaJ H*KHnHtH*CJ OJPJQJo(^JaJ H*KHnHtH&CJ OJPJQJo(aJ H*KHnHtH&CJ OJPJQJo(aJ H*KHnHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH&CJ OJPJQJo(aJ H*KHnHtH @B(*\ůmWA++CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH8CJ OJPJQJo(^JaJ 5H*KHmH sH nHtH\8CJ OJPJQJo(^JaJ 5H*KHmH sH nHtH\ \^,ӽycK3!#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtH.CJ OJPJQJo(aJ H*KHmH sH nHtH.CJ OJPJQJo(aJ H*KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH.CJ OJPJQJo(aJ H*KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH ,.<>,.prͿ}oW?'/CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtH Ϸ.CJ OJPJQJo(aJ H*KHmH sH nHtH/CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH_H(8> H , Z d t { & FC$WD` & FC$WD` & FC$WD` & FC$WD` & FC$WD` & FC$ & FC$WD`WD`WD`WD` dpa$$1$a$$ dpa$$1$ t d t {p & FWD`WD` & FC$ & FC$VDWDd@`@ & FC$VDWD` & FC$VDWD` & FWD` & FC$WD` & FC$WD` & FC$WD` & FC$VD & FC$WD` B*^te & FC$VDWD` & FC$VDWD` & FC$VDWD` & FC$VDWD` & FC$VDWD` & FC$VDWD` & FC$VDWD`WD` & FWD` & FC$VDWD` & FC$VDWD` .>.r & FC$VDWD` a$$1$WD` & Fa$$1$C$WD` & Fa$$1$C$WD` a$$1$WD`WD` VDG^WD`WD`WD` & FC$VDWD` ,. A!#"$%S2P1888x*x*%o(  8.8x*&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pR@Rcke a$$1$(CJOJQJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh}DK'K-vNxiS{T`t`Pd{ijj'o[w8-{?$}]tyV8~M`)oiEa*h` j?9|6:Is5GE =Bl:9l o"E&Z[/7/ZR0LW:2-GX`R-t2 z0(  * 3 ?@